Algemene Voorwaarden Tonsel boomkwekerijen versie: 01-05-2019

1.Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten uitvloeiend van werkzaamheden behorend tot www.groencentrumtonsel.nl onderdeel van Tonsel boomkwekerijen gevestigd te Dronten.
1.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd in de offerte/orderbevestiging waarbij de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht blijven. www.groencentrumtonsel.nl  is bevoegd deze voorwaarden tussentijds te veranderen en de consument gaat bij bestelling akkoord met het reglement dat op dat moment van kracht is.

2. Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen op de site van www.groencentrumtonsel.nl dienen worden aangemerkt als een uitnodiging aan potentiële kopers tot het plaatsen van een order. www.groencentrumtonsel.nl behoudt het recht de prijzen en assortiment te wijzigen. De offertes worden weergegeven met gegevens omtrent hoeveelheid, prijzen en zo nodig kwaliteit.
2.2 De aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de koper is verstrekt. De koper staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor het doen van een juiste offerte heeft verstrekt. Offertes zijn geheel vrijblijvend en gedurende 30 dagen geldig mits er anders wordt vermeld op de offerte.
2.3 Offertes worden digitaal verzonden naar het aangegeven e-mailadres van de consument.
2.4 De bestelling zal in behandeling worden genomen, zodra er een opdrachtbevestiging en betaling is ontvangen van de koper.

3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen van de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW. Tenzij anders vermeld.
3.2 De prijzen in de webshop zijn indicatief, de prijzen op de offerte zijn leidend.
3.3 Na het ontvangen van de orderbevestiging dient de koper de betaling of aanbetaling te voldoen. Pas na het ontvangen van de (aan)betaling wordt uw bestelling in behandeling genomen. Bij webshopverkopen met een orderbedrag tot aan € 1000,00 is er sprake van vooruitbetaling. Bij verkopen/ orders met een orderbedrag groter dan € 1000,00  wordt er een aanbetaling gevraagd. Het restantbedrag moet voor of op de dag van levering worden voldaan.
3.4 Bij annulering van een order na het plaatsen van een aanbetaling kan er geen aanspraak gemaakt worden op het terugstorten van de aanbetaling.

4. Levering en uitvoering
4.1 Alle door www.groencentrumtonsel.nl  genoemde leveringstermijnen, aanbiedingen, bevestigingen zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
4.2 Overschrijding van leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de koper geen recht op schadevergoeding, ontbinding, weigering van producten, opschorting van betalingen of anderszins niet nakoming van enige verplichting zijnerzijds.
4.3 Mochten er onvoorziene complicaties optreden omtrent de bestelling dan wordt de koper hier telefonisch dan wel per e-mail van op de hoogte gebracht. Onvoorzien kan impliceren dat een bepaald product in een bepaalde maat of kwaliteit niet meer leverbaar is. De kans daarop is met het verstrijken van het seizoen het grootst. Natuurlijk zullen we trachten eenzelfde product in een bijkomende maat als vervanging te leveren.
4.4 Levering vindt plaats af groencentrum of op het door de koper aangegeven afleveradres als er bezorgd en of geplant moet worden. Bij bezorgen wordt er direct naast de (vracht)auto gelost zo dicht mogelijk bij de plaats van bestemming. Dit ter beoordeling van de chauffeur.
4.5 Zodra de te leveren producten op plaats van opgegeven afleveradres zijn aangekomen vervalt het risico voor www.groencentrumtonsel.nl  en is het risico voor de ontvanger. Indien de ontvanger zelf niet thuis is en de producten ook bij de buren of in uw voortuin geleverd mogen worden is het risico voor ontvanger vanaf de levering bij de buren of in de voortuin.
4.6 Bij ontvangst dient de ontvanger de bestelling te controleren voordat de ontvanger tekent voor ontvangst van de bestelling.
4.7 Bij levering in fases wordt elke fase als een afzonderlijke, te factureren transactie beschouwd.
4.8  Kleine beschadigingen en takbreuk die geen invloed hebben op een goede hergroei en/of herstel van de boom vormen geen reden tot reclameren.
4.9 Eventuele tol, parkeer, wachturen, ontheffingen en/of veerkosten zullen worden doorberekend.
4.10 Koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen na het tot stand komen van de koopovereenkomst. Indien koper de afname weigert of nalatig is, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico van koper. Koper dient in dat geval de opslagkosten te betalen, onverminderd het recht van Tonsel groencentrum om alsnog nakoming en/of volledige schade vergoeding te vorderen en over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst.

5. Verplichtingen van de afnemer bij aanplant
5.1 Koper dient te zorgen voor een goed bereikbare doorgang en plantlocatie voor eventuele machines en producten. Extra kosten door vertraging of inzet extra machines, wachturen, welke nodig zijn zullen worden doorberekend.
5.2 De koper stelt www.groencentrumtonsel.nl  in de gelegenheid het werk te verrichten. Daaronder valt het ter beschikking stellen van een toiletvoorziening en het gebruik van elektra/leidingwater en een parkeerplek voor bus of vrachtauto op het terrein of direct bij de locatie.
5.3 De koper dient er voor te zorgen dat plantlocatie een plantklare locatie betreft vrij van grove wortels, obstakels, kabels, leidingen, puin, onkruiden etc. Daarnaast dient de plantlocatie goed ontwaterd te zijn en mag geen harde/storende lagen bevatten. Opgebrachte gezeefde grond is ongeschikt. Tonselgroencentrum.nl geeft desgewenst -schriftelijk- aanwijzingen op zijn vakgebied.
5.4 Koper zorgt voor aanwijs van de kabels en leidingen welke zich op het perceel bevinden. Bij inzet van graafmachines is www.groencentrumtonsel.nl verplicht een melding aan te vragen voor de ligging van de huisaansluitingen (kabels en leidingen vanaf de weg naar de meterkast). Overige leidingen op het perceel dienen door koper te worden gemarkeerd of te kunnen worden aangewezen. Bij eventuele beschadiging kunnen we geen aansprakelijkheid accepteren.
5.5 Vanwege wettelijke bezwaren blijft overtollige vrijgekomen grond op locatie direct naast het plantgat en wordt niet afgevoerd of verwerkt.
5.6 De koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
A. Onjuistheden in de door of namens de koper verstrekte gegevens
B. Eventuele schades die ontstaan na plaatsing van de geleverde beplanting
C. Onjuistheden in de door de koper verlangde werkwijzen of plantlocatie
D. Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de koper wordt verstrekt.
E. Onjuistheden in de door of namens de koper verstrekte ligging van kabels en leidingen.

6. Garantie
6.1 Er is geen enkele garantie inbegrepen tenzij dit uitdrukkelijk in de offerte is vermeld.
6.3 Indien er garantie van toepassing is dan betreft dit een uitloopgarantie in het eerste groeiseizoen.
6.2 Het recht op garantie vervalt bij: Vorstschade, droogteschade, overstromingen, stormen, Aantastingen door schimmels, ziekten, plaagdieren, vandalisme en natuurrampen. Het ophogen, afsluiten, verdichten en/of bestraten van de bodem direct rondom de boom. Extreme weersomstandigheden. Alle overige omstandigheden en/of factoren welke buiten de invloedsfeer vallen van www.groencentrumtonsel.nl
Bomen geplaatst in verhardingen zonder de vereiste standplaatsaanpassingen te hebben uitgevoerd (bomenzand, beluchtingsysteem) Onjuiste toepassing van bomen en planten. Bijvoorbeeld een zonminnende plant onder een boom, planten voor zure grond toepassen in kalkrijke grond, enz.
6.4 De koper kan geen beroep doen op de garantie bij verkleuring van bloem en/of blad.
6.5 Indien u aanspraak wil maken op uw garantie dan kun u dit doen door voor 1 juni per mail contact met ons op te nemen. Voorzie uw aanspraak van een foto van de producten en een kopie van de factuur/offerte. Alleen volledige claims worden in behandeling genomen. Koper heeft dan recht op een nieuwe plant mits voorradig of een vergelijkbaar alternatief met dezelfde waarde, welke in het volgende plantseizoen (najaar) afgehaald kan worden bij Groencentrum Tonsel te Dronten. Aanplant- en bezorgkosten vallen altijd buiten de garantie.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor zover door de (Nederlandse) Wet bepaald.
7.2 Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot niet meer dan het totale factuurbedrag
7.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit weersomstandigheden en aantasting van levende materialen afkomstig van ziektes en plagen en organismen.
7.4 Wij zijn niet aansprakelijk van een verkeerde toepassing door ontvanger van bomen, planten of materialen.

8. Klachtenregeling
8.1 Bij eventuele klachten verzoeken we u dit te mailen naar info@tonselboomkwekerijen.nl  Wij zullen  uw klacht binnen 5 werkdagen behandelen en op basis van de garantieregeling of eventueel een coulanceregeling tot een oplossing te komen. Bijna elk probleem kent een oplossing..

9. Koop op afstand
9.1  Ingeval van koop op afstand heeft wederpartij, mits het een consumentenkoop betreft zoals bedoeld in de definities van deze voorwaarden en de Wet (Burgerlijk Wetboek, boek 7, titel 1 afdeling 9A), gedurende 14 werkdagen na de ontvangst van de zaak het recht de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden, indien de zaak compleet en onbeschadigd is.
9.2 Dit artikel heeft geen gelding voor navolgende producten:
A. van zaken waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop www.groencentrumtonsel.nl  geen invloed heeft.
B. Tijdsgebonden producten
C. Producten die op bestelling van de consument op maat zijn gemaakt.
D. Producten die naar hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
9.3 Ontbinding door de consument als voormeld dient te geschieden bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst, onder gelijktijdige retournering van de complete en onbeschadigde zaak.
9.4 Indien de consument reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de consument de overeenkomst met www.groencentrumtonsel.nl  ingevolge dit artikel heeft herroepen, zullen wij deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat wij het door de consument geretourneerde product(en) hebben ontvangen, aan de consument terugbetalen. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de consument. Wij behouden ons het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de consument (anders dan door ons of onze leverancier) is beschadigd.
9.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar ons oordeel schade heeft opgelopen of in waarde is verminderd die aan een handeling of nalatigheid van de consument te wijten is of anderszins voor risico van de consument komt, zullen wij de consument hiervan schriftelijk (via brief of email) in kennis stellen. www.groencentrumtonsel.nl  heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de consument terug te betalen bedrag in te houden.

10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 www.groencentrumtonsel.nl behoudt zich het eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen, totdat de koopprijs van de geleverde goederen geheel is voldaan.

11. Toepasselijk recht en geschillen
11.1 Op alle onderhandelingen, aanbiedingen, de wijze van totstandkoming van overeenkomsten, alsmede op de inhoud en de daaruit voortvloeiende uitvoering van die overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12. Maten van bomen en planten
12.1 Bomen worden verhandeld in omtrekmaten genomen in centimeters op 1 meter boven het maaiveld. Hoogtematen bij bomen zijn indicatief hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
12.2 Hoogte maten van planten worden genomen vanaf het maaiveld. (pot of kluit) wordt dan ook niet meegerekend.
12.3 www.groencentrumtonsel.nl behoudt zich het recht voor om bijkomende maten te leveren mocht een product op dat moment niet meer beschikbaar zijn. Bij een kleinere maat stellen wij de prijs naar beneden bij. Indien een grotere maat geleverd wordt dan blijft de geoffreerde prijs staan.  

Werk in uitvoering

We zijn bezig met het vervangen van de afbeeldingen op onze webshop. We hopen alle afbeeldingen binnenkort te hebben vervangen.